Projekty unijne

 

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Narutowicza 32, 32b dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie” realizowany przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wpieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Całkowita wartość projektu: 8 175 945,88 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 582 112,47 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 894 795,60 zł

Beneficjent: Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynku Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie poprzez kompleksową i głęboką modernizację energetyczną tego obiektu.

Docieplenie obiektu, poprawa wskaźników przenikania przez przegrody oraz stolarkę, zmniejszenie strat energii w instalacji c.o. oraz c.w.u., odzysk ciepła z wentylacji, zmniejszenie strat i zużycia wody, a także wymiana urządzeń na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne oraz zastosowanie systemów zarządzania energię w budynku, umożliwi osiągnięcie założonych celów i będzie prowadziło do redukcji zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

Podjęte działania zapewnią również realizację celu związanego z poprawą jakości powietrza w mieście Lublin, poprzez likwidację niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu będzie można uniknąć emisji m.in. CO2 do powietrza i ograniczyć emisję innego rodzaju zanieczyszczeń gazowych i pyłów.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lublinie, woj. lubelskie przy ul. Narutowicza 32, 32b. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest całkowicie podpiwniczony. Został zbudowany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej. Część pierwotnie wybudowana, powstała w 1925r., zaś w 1965r. dobudowana została pozostała część. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej. Obiekt poprzednio był siedzibą Centrum Kultury, a jego obecny stan techniczny wymaga nakładów w celu poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia zapotrzebowania na energię czy pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Jednocześnie, w związku z realizacją projektu informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego) wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:   http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

Autor: administrator, 2020-03-10 10:11