PO VII WB 261.9.2020 z dn. 03.06.2020 r - Dostawa i montaż wyposażenia oraz mebli biurowych, socjalnych, gabinetowych, krzeseł i foteli oraz sprzętu AGD

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 03.06.2020 r.

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 12.06.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 10.06.2020 r.

NIEAKTUALNY - Zał nr 1 opis przemiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Zał Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia z dnia 10.06.2020

NIEAKTUALNY - Zał nr 2 a-d zestawienie ilościowe

ZMODYFIKOWANY Zał nr 2 a-d zestawienie ilościowe z dn. 10.06.2020

Zał nr 3 projekt umowy

Zał nr 4 formularz ofertowy

NIEAKTUALNY Zał nr 4a formularz cenowy

ZMODYFIKOWANY Zał nr 4a formularz cenowy z dn. 10.06.2020

Zał nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zał nr 6 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał nr 7 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał nr 8 wykaz dostaw

Zał nr 9 instrukcja połączenia online

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Informacja o modyfikacji SIWZ i zmianie terminu składania ofert

Infomacja z otwarcia ofert z dn. 18.06.2020

Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert z dn. 23.06.2020

Informacja o wyborze ofert w zakresie Części 3 i 4 z dn. 02.07.2020

Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w zakresie Części 3 i 4 z dn. 03.07.2020

Informacja o wyborze oferty w zakresie Części 4 z dn. 07.07.2020

Informacja o wyborze oferty w zakresie Części 1 z dn. 13.07.2020

Informacja o wyborze oferty w zakresie Części 2 z dn. 13.07.2020

Informacja o wyborze oferty w zakresie Części 3 z dn. 13.07.2020

Informacja o ponownym wyborze oferty w zakresie Części 3 z dn. 22.07.2020

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3, z dn. 31.07.2020 r.

Autor: Tomasz Malmon, 2020-07-31 14:39