Osoby niepełnosprawne

 niepelnosprawni.png

Poruszanie się po budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie >> KLIKNIJ TUTAJ

 

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Okręgowej w Lublinie ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin, na adres e–mail: sekretariat@prokuratura.lublin.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

 
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1824).

Zobacz także... [1] Lista plików