Informator

Zobacz także... [8]
 • Ochrona danych osobowych [2020-04-27]

 • Skargi i wnioski [2015-02-12]

  Pisma adresowane do Prokuratury Okręgowej w Lublinie można składać osobiście w biurze podawczym w siedzibie jednostki lub przesyłając...

  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna [2015-02-12]

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Nieprawidłowości w projektach unijnych [2017-03-13]

 • Projekty unijne [2017-03-13]

  Z przyjemnością informujemy, że projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Narutowicza 32, 32b dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie” realizowany przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wpieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

  czytaj więcej »
 • Osoby niepełnosprawne [2018-08-30]

   niepelnosprawni.png

  Poruszanie się po budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie >> KLIKNIJ TUTAJ

   

  W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

  - prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

  - prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

  - prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

  Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Okręgowej w Lublinie ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin, na adres e–mail: sekretariat@prokuratura.lublin.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

  Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

   
   

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1824).

  czytaj więcej »
 • Warto wiedzieć [2015-02-26]

  Warto wiedzieć, czyli wybrane, szczególnie istotne zmiany prawa, orzeczenia sądowe oraz publikacje prasowe dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
 • Statystyka [2016-05-24]