Elektroniczna Skrzynka Podawcza Prokuratury Okręgowej w Lublinie

ePUAPSkrytka ePUAP Prokuratury Okręgowej w Lublinie : /477c8bdtrq/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza ma zastosowanie wyłącznie do pism w przypadku których stosuje się przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) — tekst jednolity.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP, wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 3MB, dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA! Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Formularz logowania do Portalu ePUAP, wraz z informacjami dotyczącymi funkcjonowania Portalu ePUAP (a w szczególności Profilu Zaufanego) dostępny jest na stronie internetowej epuap.gov.pl/wps/portal/epuap

Powyższy tryb postępowania nie ma zastosowania w przypadku pism wnoszonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555). Pisma procesowe powinny spełniać wymogi określone w art. 119 § 1 kpk (zawierać m.in. datę i podpis składającego pismo – art. 119 § 1 pkt. 4 kpk). Mogą być złożone w biurze podawczym w siedzibie Prokuratury Okręgowej lub właściwym sekretariacie albo przesłane za pośrednictwem poczty.